วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

พระอารามหลวงชั้นตรี วัดแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย


2021-03-27 09:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5


allubon เป็นหนึ่งในโครงการ การพัฒนา ระบบออนไลน์ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นความตั้งใจ ของปรtธานหอการค้า คนปัจจุบัน ( นายนิมิต สิทธิไตรย์) ที่ต้องการนำการตลาดออนไลน์ มาพัฒนาระบบการค้าขาย ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ การค้าขาย ก้าวทันโลก