วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุบลราชธานี


2021-01-23 10:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วัดมหาวนาราม มีความสำคัญยิ่งขึ้นในสมัยเจ้าพระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าทิดพรหม) เจ้าเมืองอุบลราชธานีองค์ที่สอง ได้สร้างเสนาสนะและวิหารถวายเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๘ พระมหาราชครู ศรีสัทธรรมวงศา ประมุขสงฆ์เมืองอุบลราชธานีได้มาจำพรรษาที่วัดนี้ สร้างพระเจ้าใหญ่อินแปงขึ้นใน ปี พ.ศ. ๒๓๕๐ และสร้างศิลาจารึกบอกประวัติและประเพณีนมัสการพระเจ้าใหญ่อินแปงไว้ด้วย

วัดมหาวนาราม หรือวัดป่าใหญ่

เป็นวัดที่ชาวอุบลฯ ให้ความเคารพ ศรัทธา เป็นอย่างมาก

ถือเป็นวัดประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีพระประธานได้แก่ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

ทุกๆ วันสำคัญทางพุทธศานา ชาวอุบลฯและพุทธสานิกชนทั่วไป

นิยมมาทำบุญที่วัดป่าใหญ่ และกราบไหว้ ติดทอง ที่องค์พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

เชื่อกันว่า บนบานขอสิ่งใดมักจะเห็นผล ได้ผลสำเร็จดังตั้งใจ

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปง (อินแปลง)

พระเจ้าใหญ่อินแปง วัดมหาวนาราม หรือ วัดป่าใหญ่ เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

คำว่า “อินแปง” ภาษาไทยอีสาน “แปง” แปลว่า “เฮ็ด ว่า ทำ”

ก็หมายความว่า พระเจ้าใหญ่องค์นี้ไม่ใช่คนธรรมดาสามัญสร้าง พระอินทร์เป็นผู้ประทานเฮ็ดไว้ให้เห็นเป็นมิ่งมงคล

ทุกวันเพ็ญเดือน 5 (เมษายน) ของทุกปี จะมีการทำบุญตักบาตรมหาชาติชาดกและสรงน้ำพระเป็นประจำ

พร้อมปิดทอง ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีมาจนถึงทุกวันนี้

วัดป่าใหญ่ เป็นพระอารามหลวง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี

ตั้งอยู่บนถนนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลักษณะศิลปะแบบลาว

ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 3 เมตร สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 เมตร

ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูน ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

วัดมหาวนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

มีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๙๕ ตารางวาเศษ มีอาณาเขตทิศเหนือจดถนนสรรพสิทธิ์

ทิศตะวันตกจดถนนหลวง ทิศใต้จดถนนหลวง ทิศตะวันออก

จดตึกแถวและถนนเทพโยธี สร้างขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนากัมมัฏฐาน

เมื่อราวปี พ.ศ. ๒๓๒๒ อยู่นอกคูเมืองติดกับหนองตะพังหรือหนองสะพัง

ในจารึกวัดป่าใหญ่เรียกชื่อว่า “วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์สัสดี”

ภายหลังเรียกว่าวัดป่าใหญ่ หรือวัดมหาวัน และเปลี่ยนมาเป็นวัดมหาวนาราม ตามลำดับ

ได้รับการโปรดเกล้าฯ ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๑ วิสุงคามสีมาเดิมได้รับพระราชทานเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕

วิสุงคามสีมาใหม่ได้รับพระราชทาน เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔

ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

เมื่อสร้างวัดหลวงขึ้นเป็นวัดประจำเมืองอุบลราชธานีแล้ว พระสงฆ์ที่มุ่งเจริญวิปัสนากรรมฐาน

ได้มาอาศัยป่าดงใหญ่ด้านทิศเหนือของเมืองห่างจากวัดหลวงราว ๑๐๐ เส้น ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้น

ป่าดงใหญ่นี้คือดงอู่ผึ้ง นับเป็นวัดฝ่ายอรัญวาสีของเมืองอุบลราชธานียุคแรก

ความสำคัญ

  • เป็นวัดที่เจ้าเมืองอุบลราชธานี คือเจ้าพระพรหมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าทิดพรหม) อุปถัมภ์
  • เป็นพระอารามหลวง ๑ ใน ๓ วัดของจังหวัดอุบลราชธานี และวัดเดียวของคณะสงฆ์มหานิกาย
  • เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคือ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง
  • เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๕ และเป็นสถานที่ศึกษาพระ

อภิธรรมแห่งสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี

  • เป็นแหล่งรวมจารึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองอุบลราชธานีมากถึง ๗ หลัก
  • เป็นวัดที่เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายมหานิกายเคยจำพรรษา ๒ รูป
  • วัดมหาวนารามเป็นหนึ่งใน ๒๒ วัดที่จัดเทศน์ธรรมัสสวนะสามัคคีของเมืองอุบลราชธานี

ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยเวียนไปทั้ง ๒๒ วัด เริ่มจากวัดมณีวนาราม สิ้นสุดที่

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นงานบุญเฉพาะของเมืองอุบลราชธานี


allubon เป็นหนึ่งในโครงการ การพัฒนา ระบบออนไลน์ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นความตั้งใจ ของปรtธานหอการค้า คนปัจจุบัน ( นายนิมิต สิทธิไตรย์) ที่ต้องการนำการตลาดออนไลน์ มาพัฒนาระบบการค้าขาย ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ การค้าขาย ก้าวทันโลก