ร้านอึ้งเล้ง จังหวัดอุบลราชธานี


2020-09-29 07:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

ร้านอึ้งเล้ง เป็นร้านขายส่งสินค้า ออกต่างอำเภอที่เก่าแก่ ร้านหนึ่งในอุบล


allubon เป็นหนึ่งในโครงการ การพัฒนา ระบบออนไลน์ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นความตั้งใจ ของปรtธานหอการค้า คนปัจจุบัน ( นายนิมิต สิทธิไตรย์) ที่ต้องการนำการตลาดออนไลน์ มาพัฒนาระบบการค้าขาย ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ การค้าขาย ก้าวทันโลก