🎉ตลาดนัดชุมชน 🎗 SME Festival 🎉

พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME


2021-01-30 11:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 44

“ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาสให้ SME”

ภายใต้โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST

ณ ถนนคนเดิน ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ อำเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สมาคมสมาพันธ์ SME ไทย เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นตัวแทนในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

เอกชน สถาบันการศึกษา และสถานบันการเงินต่างๆ เพื่อเป็นกระบอกเสียง การยกระดับและสนับสนุนผู้ประกอบการ

ให้ผู้ประกอบการ SME ไทย สามารถอยู่รอด เติบโต ในสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส COVID – 19 ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.

สสว. , สมาคมสมาพันธ์ SME ไทย จึงได้ร่วมกันดำเนินการยกระดับมาตรฐานตลาด ร่วมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี อุบลราชธานี จำกัด และ ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ ในการ “ร่วมใจป้องกันภัย ห่างไกลจาก COVID-19”

ในรูปแบบ สสว. CONNEXT: “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาสให้ SME”

โดยการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการขายสินค้า/ให้บริการของผู้ประกอบการรายย่อยภายใต้มาตรการป้องกัน COVID–19 อย่างเข้มงวด ตามมาตรฐานสาธารณสุข

2) เพื่อเป็นโมเดลการเรียนรู้ให้เกิดแก่ตลาดชุมชนต่างๆ

3) เพื่อสร้างการรับรู้และการตระหนักถึงวิถีชีวิต New Normal ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขายและผู้ให้บริการตลาดชุมชนรายย่อยต่างๆ

4) เพื่อสร้างสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดชุมชน และร่วมใจป้องกัน ห่างไกลภัย COVID–19

5) เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการรายย่อยบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID–19

การดำเนินงาน สสว. CONNEXT : “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาสให้ SME” ในการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือระหว่าง สสว. , สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย , บริษัทประชารัฐรักสามัคคี

อุบลราชธานี จำกัด , ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ในจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมมือกันในการยกระดับมาตรฐานการขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ SME

และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการควรมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานณการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว

🎉ตลาดนัดชุมชน 🎗 SME Festival 🎉

พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME

ตลาดนัดชุมชน ณ ศูนย์การค้าอุบลสแควร์

วันที่ 29-31 มกราคม 2564

⏰เวลาขาย : 16:00 - 20:00 น.


allubon เป็นหนึ่งในโครงการ การพัฒนา ระบบออนไลน์ ของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นความตั้งใจ ของปรtธานหอการค้า คนปัจจุบัน ( นายนิมิต สิทธิไตรย์) ที่ต้องการนำการตลาดออนไลน์ มาพัฒนาระบบการค้าขาย ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ การค้าขาย ก้าวทันโลก